Rechten

Rechten

Wanneer u in behandeling komt bij Astrid Slingerland of Bert krapels, vinden wij het belangrijk u zo goed mogelijk te informeren over onze werkwijze, over vergoedingen door de verzekeraar en over de (wettelijke) kaders van ons werk. Bij aanvang bespreken wij dit met u en u ontvang van ons een brief waarin we deze zaken op hoofdlijnen toelichten. Wij vragen u deze brief zorgvuldig te lezen en te ondertekenen, waarmee u aangeeft kennis te hebben genomen van de inhoud van deze brief en akkoord gaat met de voorwaarden.

Informatie voor cliënten – algemene voorwaarden 2021

Klinisch psychologen en psychotherapeuten zijn geregistreerd in het BIG-register. Zij zijn verplicht om zich bij de uitoefening van het beroep te houden aan de beroepscodes die voor hen zijn opgesteld, te weten de Beroepscode voor Psychologen en de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

Door de overheid zijn er enkele wetten opgesteld welke het kader vormen voor uw behandeling (Wet BIG, WGBO en WKCZ). Het gaat hierbij onder andere om: de behandelrelatie, geheimhoudingsplicht, het behandelplan, dossierrechten en klachtrecht. Deze onderwerpen worden in de cliëntfolder van de LVVP  (English version) verder uiteengezet.

Privacystatement

Astrid Slingerland en Bert Krapels, hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Omdat wij beiden onze eigen praktijk hebben, vindt u van onze beide individuele praktijken, conform de AVG, een eigen privacystatement.. De onderstaande privacystatements leggen uit hoe wij in onze beide praktijken met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

AVG privacystatement Slingerland
AVG privacystatement Krapels

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieder in de GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hanteren (www.ggzkwaliteitsstatuut.nl).

PDF Slingerland vrijgevestigde GGZ kwaliteitsstatuut definitief
PDF Krapels vrijgevestigde GGZ kwaliteitsstatuut definitief

 

Klachtenregeling

Indien naar uw oordeel niet professioneel is gehandeld en op uw klagen niet naar tevredenheid door ons is gereageerd, kunt u een klacht indienen bij de beroepsorganisatie LVVP.

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/